Καταστατικό Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

 

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1983 από εργαζόμενους της Εταιρείας. Σήμερα αριθμεί περίπου 1700 μέλη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού, αναδεικνύοντας κάθε είδος καλλιτεχνικής έκφρασης που προάγει την ποιότητα και αποτελεί πηγή ψυχαγωγίας, γνώσης, αλλά και δημιουργικού προβληματισμού. Επιπλέον, ο Σύλλογος λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των μελών του, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες μέσω οικονομικών ενισχύσεων.


ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΆΡΘΡΟ 1

IΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος απο τους εργαζόμενους στην Ε.ΥΔ.Α.Π. με την επωνυμία «ΠΟΛΙlΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» με έδρα την Αθήνα.

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που περιμετρικά γράφει την ονομασία του και τον χρόνο ίδρυσής του (1983) και στο κέντρο έχει βασταζόμενη αρχαϊκή υδρία, η οποία αδειάζει νερό σε υδάτινο όγκο.

ΣΚΟΠΟΙ

ΆΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ

Οι σκοποί και οι στόχοι του Πολιτιστικού Κέντρου είναι:

Α) Ανάπτυξη των συναδελφικών δεσμών, η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ του προσωπικού της Ε. Υ Δ.Α.Π.

Β) Η βελτίωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

Γ) Η ανάδειξη και υποστήριξη εκδηλώσεων πολιτισμού, τέχνης και δημιουργών που εργάζονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. και εκτός αυτής και η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς, ιδιαίτερα των ΔΕΚΟ.

Δ) Η διασφάλιση και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η απόκτηση οικολογικής συνείδησης και δράσης.

Ε) Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην πραγμάτωση ουσιαστικής πολιτιστικής παιδείας και δημιουργικής ψυχαγωγίας των μελών του Πολιτιστικού Κέντρου.

ΣΤ) Η προάσπιση της ελεύθερης έκφρασης και δράσης, η προσπάθεια για την διασφάλιση της ειρήνης, η συνάντηση διαφορετικών πολιτισμικών ρευμάτων και η απόκρουση κάθε μορφής ξενοφοβίας και ρατσισμού.

ΜΕΣΑ

ΆΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Το Πολιτιστικό Κέντρο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων του με κάθε μορφής πρωτοβουλίες μέσα στο πλαίσιο του παρόντος καταστατικού.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που θα πάρει το Πολιτιστικό Κέντρο για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων του είναι:

Α) Η ίδρυση βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου (λέσχης).

Β) Η έκδοση εντύπων.

Γ) Η πραγματοποίηση και διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών; καλλιτεχνικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε δραστηριότητα που τα αρμόδια όργανα του Πολιτιστικού Κέντρου κρίνουν ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Δ) Η συνεργασία με άλλα σωματεία των εργαζομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Τέλος, για την καλύτερη ανάπτυξη των σκοπών του Πολιτιστικού κέντρου και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να συσταθούν επιτροπές ή ομάδες εργασίας με πλειοψηφία 3/5 του Δ.Σ. που υποβοηθούν το έργο του Δ.Σ. και λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Οι σχέσεις των επιτροπών, ομάδων κ.λ.π, µε το Δ.Σ., καθώς και ο αριθμός των μελών, η επιλογή τους και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ

Μέλη των επιτροπών μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του Π.Κ. είναι τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 1. Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του Π.Κ, υποβάλλει αίτηση με δήλωση αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού και καταβάλλει τη μηνιαία συνδρομή.
 2. Για τον τύπο που θα έχουν οι αιτήσεις και έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που πρέπει να προσκομίζονται, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που έχει γενική ισχύ.
 3. Στο πρώτο Δ.Σ. μετά την αίτησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το παραδεκτό ή μη της αίτησης εγγραφής.
 4. Ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση διαφωνίας του με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει με αίτησή του στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Η προσφυγή δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε, είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου, είτε από μόνο του ν’ ανακαλέσει την απόφασή του, εκδίδοντας πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για το θέμα αυτό.
 5. Η επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε από το Π.Κ. μπορεί να γίνει με την ίδια διαδικασία της διαγραφής, όταν ανακτηθεί η επαγγελματική ιδιότητα που χάθηκε ή εκλείψει ο λόγος της διαγραφής.
 6. Επίτιμα μέλη γράφονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης άτομα που προσφέρουν εξαιρετική βοήθεια στο Π.Κ. ή είναι εξέχοντα πρόσωπα με δραστηριότητα στην πολιτιστική πορεία της χώρας μας.

Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά μέλη, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν λαμβάνουν μέρος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα παρά μόνον ενδεικτικά.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΆΡΘΡΟ 5

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Κ., διαγράφεται κάθε μέλος που:

Α) Δεν πληροί ή έχει χάσει τις απαιτούμενες για εγγραφή ιδιότητες.

Β) Καθυστερεί την απαιτούμενη μηνιαία εισφορά του, καθώς και κάθε άλλη οφειλή προς το Π.Κ. για διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Γ) Έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα του Π.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση διαγραφής που ορίζεται με το παρόν, οφείλει εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης περί διαγραφής του μέλους, να την κοινοποιήσει σ’ αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΆΡΘΡΟ 6

Ο έλεγχος των ενεργειών των μελών του Συλλόγου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ενέργειες που μπορούν να θεωρηθούν πειθαρχικά παραπτώματα και να επισύρουν τις πιο κάτω ποινές είναι οι εξής:

α) Κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Σωματείων, του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που αντιτίθεται ή καταστρατηγεί τα συμφέροντα, τις αρχές, τις μεθόδους και τους σκοπούς του Πολιτιστικού Κέντρου.

γ) Κάθε τελεσίδικη καταδίκη για κακούργημα ή διακεκριμένο πλημμέλημα (όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδής καταμήνυση, συκοφαντία, αδίκημα περί το νόμισμα και αδίκημα που προσβάλλει τα ήθη).

2. Οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή από το Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι έξι μήνες και γ) οριστική διαγραφή από το μητρώο των μελών του Π.Κ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ένα μέλος του εισηγητή, προκειμένου να ερευνήσει το καταλογιζόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισηγητική του έκθεση.

4. Πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής, το μέλος καλείται μέσα σε εύλογη προθεσμία σε απολογία γραπτή ή προφορική.

5. Κάθε μέλος που θα του επιβληθεί πειθαρχική ποινή έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γ .Σ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΆΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.

Τα δικαιώματά τους είναι το εκλέγειν και εκλέγεσθαι και η απόλυτη ελευθερία στην έκφραση στα λόγια και στα έργα, με τον όρο ότι δεν αντιστρατεύονται τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου περί Σωματείων.

Κριτής των ενδεχομένων τέτοιων συμπεριφορών είναι το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση με τις διαδικασίες που ορίζει αυτό το Καταστατικό. Δικαίωμά τους είναι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου.

Οι υποχρεώσεις τους είναι να τηρούν το κάθε φορά ισχύον καταστατικό, να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο και κάθε μήνα να καταβάλλουν την καθορισμένη συνδρομή.

Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται σε 1,2% επί των μηνιαίων μεικτών αποδοχών κάθε μέλους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ αποφασίσει αλλαγή του πόσου η ποσοστού της συνδρομής με απλή πλειοψηφία. Επίσης μπορεί με την ίδια διαδικασία να αποφασίσει έκτακτες εισφορές για την αιτιολογημένη αντιμετώπιση ειδικών αναγκών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα μέλη. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος μιας μηνιαίας συνδρομής.

ΠΟΡΟΙ

ΆΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

Τα έσοδα του Πολιτιστικού Κέντρου είναι:

Α) Η μηνιαία συνδρομή των μελών.

Β) Οι δωρεές κάθε μορφής.

Γ) Οι απαιτούμενες ενισχύσεις και επιχορηγήσεις της Ε.Υ Δ.Α.Π.

Δ) Κάθε μορφής έσοδα τακτικά ή έκτακτα από τα κυλικεία (λέσχης – κινηματογράφου κλπ.) και γενικώς τα έσοδα από εκδηλώσεις, εορτές και άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

Ε) Έσοδα από λαχειοφόρες αγορές που αποφασίζονται από το Δ.Σ.

ΟΡΓΑΝΑ

ΆΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Πολιτιστικού Κέντρου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Πολιτιστικού Κέντρου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς του Πολιτιστικού Κέντρου στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος καταστατικού.
  Ελέγχει τα όργανα του Πολιτιστικού Κέντρου. Αποδίδει μομφή και μπορεί να επιβάλλει ποινές στα όργανα αυτά.
  Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρχει αίτημα από το 10% των μελών του Πολιτιστικού Κέντρου, εκτός αν το ζητήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή. Για να επιβληθεί πειθαρχική ποινή, απαιτείται πλειοψηφία 75% των παρόντων και μόνο με μυστική ψηφοφορία.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Α) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε μία φορά το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. που γίνεται γνωστή με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη και οπωσδήποτε με ανακοίνωση στους χώρους εργασίας, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα.

Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην ανακοίνωση και περιλαμβάνει:

 1. Συνολικό απολογισμό κάθε μορφής, της απερχόμενης Διοίκησης και προγραμματισμό της επόμενης περιόδου .
 2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής που αναφέρεται στη διαχείριση από το Δ.Σ.
 3. Κάθε άλλο θέμα που κρίνει το Δ.Σ. αναγκαίο για την λήψη απόφασης και κάθε θέμα που θα ζητηθεί από το 10% των ταμειακώς εντάξει μελών της σε απαρτία βρισκόμενης συνέλευσης.
  Στην πρόσκληση γι’ αυτή τη Γενική Συνέλευση προσδιορίζονται και οι χώροι και οι ημερομηνίες των επαναληπτικών συνελεύσεων για το ενδεχόμενο που δε συμπληρωθεί απαρτία.
  Ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ε.Ε. πρέπει να εκτυπώνονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση σε ικανό αριθμό αντιτύπων για να. μπορούν να τα προμηθεύονται τα μέλη έγκαιρα.
 4. Περιλαμβάνει κάθε ενδεχόμενη διαγραφή ή πειθαρχική ποινή από το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου.

Β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

 1. Όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ., οπότε και γνωστοποιείται τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες νωρίτερα στα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου και προσδιορίζονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
  Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη κρίση του Δ.Σ. η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση η προθεσμία γνωστοποίησης Γ. Σ. μπορεί να είναι τρεις ημέρες.
 2. Όταν το ζητήσει από το Δ.Σ. 20% των ταμειακώς εντάξει μελών του Πολιτιστικού Κέντρου και ορίζονται και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
  Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι ημέρες(21) απ’ την ημέρα που ζητήθηκε, διαφορετικά την Γ. Σ. την συγκαλούν αυτοί που την ζήτησαν μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.
 3. Όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον όρο να είναι ταμειακώς εντάξει.

Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο κατά τον προηγούμενο «συνδρομητικό» μήνα, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε ψηφοφορία γίνεται μόνο αυτοπροσώπως.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν βρίσκεται σ’ αυτήν το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία τότε συγκαλείτε δεύτερη Γενική Συνέλευση σε επτά ημέρες από την πρώτη και η οποία βρίσκεται σε απαρτία την καθορισμένη ώρα έναρξης όσα ταμιακώς εντάξει μέλη κι αν βρίσκονται, όχι όμως λιγότερα από 50 μέλη.

Η ύπαρξη ή όχι απαρτίας διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τη Γενική Συνέλευση διευθύνει τριμελές τουλάχιστον προεδρείο που το εκλέγει η Γενική Συνέλευση αποτελούμενο από Πρόεδρο, Γραμματέα και μέλος.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής.

Στις φανερές ψηφοφορίες γίνεται καταμέτρηση κατά την κρίση του Προεδρείου της Γ. Σ. ή σε περίπτωση που το ζητήσει το 5% των ψηφιζόντων μελών που βρίσκονται στη συνέλευση.

Σε μυστικές ψηφοφορίες παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν εκλογές οργάνων κάθε μορφής, θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά θέματα, κάθε μορφής λογοδοσίες και απολογισμούς και κάθε άλλο που το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή το ζητάει το 5°/ο των ψηφιζόντων μελών που βρίσκονται στη συνέλευση.

0ι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των ψηφιζόντων, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το παρών καταστατικό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 1. Το Π.Κ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις, δυνάμει των δικαιοπραξιών που συνάπτει το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές καθορίζονται από το Καταστατικό και το Νόμο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται έναντι του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της Ελληνικής Νομοθεσίας.
 3. Ο Σύλλογος στις εξώδικες και μόνο σχέσεις του μπορεί να αντιπροσωπεύεται από οποιοδήποτε μέλος του, μετά από ειδική εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Γραμματέα.
 5. Τα δικόγραφα που αφορούν το Πολιτιστικό Σύλλογο, απευθύνονται και επιδίδονται στον Πρόεδρο, ο οποίος το εκπροσωπεί δικαστικά.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Πολιτιστικό Κέντρο διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται σε γενικές εκλογές των μελών του τις οποίες προκηρύσσει η Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια. Αφού η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών ανακοινώσει τους εκλεγμένους στο Δ.Σ., τότε αυτό συγκαλείται με ευθύνη του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού μέσα σε (10) ημέρες το πολύ και συγκροτείται σε σώμα.

Το Δ.Σ. αποτελείται από 11 μέλη. Η διαδικασία αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. ορίζεται από το εκλογικό σύστημα.

Με μυστική ψηφοφορία, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται:  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Αναπληρωτής Ταμίας, και ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων.  Τα υπόλοιπα μέλη είναι σύμβουλοι.

2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα.

Τακτικά συνεδριάζει κάθε μήνα στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου , σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από την προηγούμενη συνεδρίαση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου. Ο Γεν. Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. επτά (7) ημέρες πριν την τακτική συνεδρίαση για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης που έχουν αποφασισθεί στην προηγούμενη συνεδρίασή του ή προστέθηκαν εκ των υστέρων, έστω κι αν το ζήτησε ένα μέλος του Δ.Σ.

Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το ζητήσουν γραπτά τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Και στις δύο περιπτώσεις η Ημερήσια Διάταξη είναι κλειστή και προσδιορισμένη από  αυτόν ή αυτούς που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση.

3. Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις όταν η συνεδρίασή τον αρχίσει με απαρτία και σταματά να παίρνει αποφάσεις όταν η συμμετοχή μειωθεί κάτω των πέντε συμβούλων.

Απαρτία το Δ.Σ. έχει όταν βρίσκονται στην έναρξη της συνεδρίασης έξι (6) μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύσει η γνώμη του Προέδρου.

Σε ισοψηφία μυστικών ψηφοφοριών η ψήφος του Προέδρου δεν υπολογίζεται, ακόμη κι αν τη γνωστοποιήσει.

Μυστικές είναι οι ψηφοφορίες του Δ.Σ. για τους ίδιους λόγους και θέματα που η Γενική Συνέλευση κάνει μυστικές ψηφοφορίες.

Για κάθε πράξη του Δ.Σ. ευθύνονται τα μέλη του συλλογικά και αλληλέγγυα. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους αναγράφεται στα πρακτικά.

Το Δ.Σ. σαν εντολοδόχος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που εμφανίζεται στη διάρκεια της θητείας τους κι αφορά άμεσα ή έμμεσα το Πολιτιστικό Κέντρο.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε προσλήψεις ή απολύσεις του απαραίτητου, για την κάλυψη των αναγκών του Πολιτιστικού Κέντρου, προσωπικού και καθορίζει τις αποδοχές και γενικότερα τους όρους εργασίας μέσα στα πλαίσια της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και του συμφέροντος του πολιτιστικού κέντρου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτοί να είναι εργαζόμενοι στην Ε.Υ Δ.Α.Π, όσοι εργάζονται στο Π.Κ. μόνιμα ή εποχικά.

4. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς αποδεκτή από το Δ.Σ. αιτιολόγηση της απουσίας, τότε αντικαθίσταται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος. Κάθε Δ.Σ. διοικεί το Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι την ημέρα που παραδίδει με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο,

Αν το Δ.Σ. έχει τόσα μέλη ώστε να μπορεί να συνέρχεται με απαρτία και λείπουν τα υπόλοιπα μέλη και δεν μπορούν να αναπληρωθούν, λόγω έλλειψης μελών, τότε μπορούν να γίνουν μερικές εκλογές, μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να μην εφαρμοστεί αν το Δ.Σ. διανύει το τελευταίο τρίμηνο της θητείας του.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα να παρέχουν στο Πολιτιστικό Κέντρο καμία εργασία με αμοιβή ή να κάνουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με αμοιβή, κέρδος ή προμήθεια.

5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές σ’ όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου, τα οποία έχουν μάλιστα και δικαίωμα λόγου επί όσο χρόνο καθορισθεί απ’ τη διαδικασία λειτουργίας του Δ.Σ. Τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις αυτές. Το Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να χαρακτηρίσει οποιοδήποτε ζήτημα του Πολιτιστικού Κέντρου σαν απόρρητο και να παρεμποδίσει έτσι τη συμμετοχή των μελών του Πολιτιστικού Κέντρου στη λειτουργία του Δ.Σ. Έτσι καταργείται κάθε μυστικότητα.

6. α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται μ’ αυτό το καταστατικό να εκπροσωπεί το Πολιτιστικό Κέντρο απέναντι σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία και δικαστήριο. Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει τα κάθε μορφής και ανάγκης έγγραφα του Πολιτιστικού Κέντρου.

β)Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όταν αυτός απουσιάζει.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος, διατηρεί το αρχείο και κρατάει τη σφραγίδα του Πολιτιστικού Κέντρου.

δ) Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας κρατάει το μητρώο μελών, πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και γενικότερα αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει.

ε) Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται τις δημόσιες σχέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου.

στ) Ο Ταμίας επιμελείται τα κάθε μορφής οικονομικά ζητήματα του Πολιτιστικού Κέντρου, κρατώντας όλα τα αναγκαία βιβλία και αποδείξεις. Τα έσοδα του Πολιτιστικού Κέντρου τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός του ποσού των 1.000 ευρώ τα οποία μπορεί να κρατάει για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ταμείου.

Κάθε οικονομική πράξη, κατάθεση, ανάληψη κ.λ.π. φέρει υποχρεωτικά και την υπογραφή του Προέδρου. Συντάσσει τον απολογισμό της προηγούμενης περιόδου και τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου.

Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας. Όταν απουσιάζουν και οι δύο το Δ.Σ. αποφασίζει προσωρινά για την αναπλήρωσή τους με ένα μέλος του Δ.Σ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΆΡΘΡΟ 13

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο (2) χρόνια.

Ελέγχει όλη τη διαχειριστική ζωή του Πολιτιστικού Κέντρου, δικαιούμενη κάθε έγγραφο που απαιτείται για τον διαχειριστικό έλεγχο, υποβάλλει δε το πόρισμα στη Γενική Συνέλευση.

Η οικονομική χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου είναι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και προεδρεύεται από ένα εκ των τριών μελών της που ορίζεται με εσωτερική εκλογή. Αν μέλος της Ε.Ε. για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει από τη Επιτροπή αντικαθίσταται όπως ορίζει η εκλογική διαδικασία.

Μετά από τέσσερις συνεχείς και μη δικαιολογημένες κατά την κρίση της Επιτροπής απουσίες μέλους από συνεδριάσεις της, τότε αυτό αντικαθίσταται, όπως ορίζει η εκλογική διαδικασία.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έκτακτη Γενική Συνέλευση με προκαθορισμένη Ημερήσια Διάταξη την οποία το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών. Διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  από την Ε.Ε. σε επτά ημέρες.

Η Ε.Ε. κρατεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 5 τακτικά μέλη.

Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα μεταξύ των μελών της. Εποπτεύεται νομικά από τον διορισμένο από το Πρωτοδικείο δικαστικό αντιπρόσωπο.

Η θητεία της Εφορευτικής Επιτροπής αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής της και τελειώνει με την σύνταξη πρακτικού και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή επικυρωμένο – από το Δ.Σ. – αντίγραφο του μητρώου μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την ίδια ημέρα που εκδίδεται η ανακοίνωση για τις ημερομηνίες και τον τόπο των εκλογών.

Από την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται καμία εγγραφή μέλους έως ότου ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή ακόμη:

Ι) Δέχεται τις υποψηφιότητες και ανακηρύσσει τους υποψήφιους.

Π) Φροντίζει για τον επαρκή εφοδιασμό των υποψηφίων με ψηφοδέλτια.

ΠΙ) Παραλαμβάνει και εκδικάζει τυχόν ενστάσεις υποβαλλόμενες από τους υποψηφίους.

llII) Μπορεί ν’ αποφασίσει για τη δημιουργία τοπικών εφορευτικών επιτροπών που διεξάγουν τις αρχαιρεσίες στους τόπους εργασίας, ορίζει την διαδικασία τους και τις εποπτεύει.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 15

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε 2 χρόνια από την Εφορευτική Επιτροπή του προηγούμενου άρθρου. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί οπότε χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο και ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα.

Οι αρχαιρεσίες γίνονται μέσα στις επόμενες 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που τις αποφάσισε και σε όχι λιγότερες από 10 εργάσιμες ημέρες από την ίδια ημερομηνία.

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων και στις αρχαιρεσίες δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε ημερών.

2. Κάθε μέλος, που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα εκλογής για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να υποβάλλει στην εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή και μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σχετική ανακοίνωσή της έγγραφη αίτηση που θα. αναφέρει τον συνδυασμό στον οποίο ανήκει ή τη λέξη «Μεμονωμένος», αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο και το όργανο που θέλει να θέσει υποψηφιότητα.

Αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και από τους συνδυασμούς. Στη περίπτωση αυτή ο συνδυασμός υποβάλλει πλήρες ψηφοδέλτιο με τις υπογραφές των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου και κατά όργανο.

Είναι ασυμβίβαστη η υποψηφιότητα του ιδίου ατόμου και για τα δύο όργανα.

3. Τα ψηφοδέλτια είναι δύο τύπων και χρωμάτων, το ίδιο και οι φάκελοι.

Ο ένας αφορά την εκλογή του Δ.Σ. και ο άλλος την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Κατά την ημέρα που αρχίζει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει τα τυπικά (ύπαρξη ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών, φακέλων, αντίγραφο μητρώου, καταστάσεις ψηφισάντων, κενής κάλπης, παραβάν), και αφού σφραγίσει την κάλπη και τακτοποιήσει τα ψηφοδέλτια πάνω στο τραπέζι της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί ανάλογα με το χρόνο που έχει καθορίσει στην ανακοίνωσή της η Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται δίνει στην Εφορευτική Επιτροπή την ταυτότητά του (αστυνομική ή υπηρεσιακή) και η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαγράψει το όνομά του από τον κατάλογο των μελών που έχει και το γράψει στο πρωτόκολλο των ψηφισάντων, του παραδίδει τους δύο (2) φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Π. Κ. και μονογραμμένους από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής, καθώς και όλα. τα ψηφοδέλτια και των δύο τύπων.

4. Ο ψηφοφόρος υποχρεούται ν’ αποσυρθεί στο παραβάν και αφού σημειώσει -αν επιθυμεί – τους σταυρούς προτίμησης στα ψηφοδέλτια που επιλέγει, τοποθετεί το κάθε ψηφοδέλτιο στον ομόχρωμό του φάκελο, τους ρίχνει στην κάλπη. Τέλος, υπογράψει την κατάσταση ψηφισάντων.

Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να βάλλει μέχρι 11 σταυρούς για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς από τους επιτρεπόμενους είναι έγκυρο, αλλά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι σταυροί προτίμησης.

Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων δικαιούται να βάλλει μόνο ένα σταυρό για κάθε όργανο, αλλιώς είναι άκυρο.

Δεν είναι επιτρεπτή η ψηφοφορία με αλληλογραφία ή με αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, όπως και της διαλογής των ψήφων, έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών.

5. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει τις κάλπες, το μητρώο μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και την κατάσταση ψηφισάντων, γράφει πόσα μέλη ψήφισαν και τα απογράφει.

Ύστερα ανοίγει τις κάλπες, χωρίζει τους φακέλους που αφορούν την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., τους μετράει αν συμφωνούν με τον αριθμό ψηφισάντων. Στην συνέχεια αποσφραγίζει έναν – έναν τους φακέλους και βγάζει τα ψηφοδέλτια, κρίνοντας αν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο ή άκυρο, όπως ορίζει η εκλογική νομοθεσία.

6. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, όπου αναφέρονται όλα τα παραπάνω, αν η ψηφοφορία ήταν ομαλή, το αποτέλεσμα της κατά συνδυασμό και μεμονωμένους υποψηφίους και τους σταυρούς προτίμησης, που πήρε κάθε υποψήφιος για κάθε όργανο χωριστά. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών: αν υπάρχουν. Αφού τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για κάθε όργανο χωριστά.

7. Σε περίπτωση συνδυασμών εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Διαιρούν τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων με τα μέλη κάθε οργάνου και το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει είναι το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρούν τους ψήφους που πήρε ο κάθε συνδυασμός.

Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής σε ακέραιο αριθμό είναι οι έδρες που παίρνει κάθε συνδυασμός στο αντίστοιχο όργανο. Σε περίπτωση που μένουν αδιάθετες έδρες μοιράζονται στους συνδυασμούς, που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα κατά σειρά. Μεμονωμένος υποψήφιος μόνο εφ’ όσον συγκεντρώσει ψήφους ίσους με το αντίστοιχο εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, τότε ανακηρύσσονται σαν επιτυχόντες αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του κάθε οργάνου. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.

Οι δαπάνες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών βαρύνουν το Πολιτιστικό Κέντρο. Ο ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. σε συνεργασία με την Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΆΡΘΡΟ 15

ΆΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το Πολιτιστικό Κέντρο με ευθύνη του Δ.Σ. κρατάει ενήμερα τα παρακάτω αριθμημένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα βιβλία: α) Βιβλίο μητρώου μελών με ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και ενδεχόμενα ημερομηνία διαγραφής. β)Κατάσταση των ταμιακώς εντάξει μελών ενημερωμένη κατά ένα «συνδρομητικό» μήνα λιγότερο από την πραγματική ζωή του Πολιτιστικού Κέντρου. γ) Πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ. δ) Πρακτικό Συνεδριάσεων της Γ.Σ.. ε) Βιβλίο εσόδων-εξόδων στ) Βιβλίο περιουσίας του Πολιτιστικού Κέντρου.

Όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται σε όλα τα παραπάνω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι συνεχώς, ενημερωμένα και διαθέσιμα στα μέλη, στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου και μόνο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΆΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται απαρτία του 50°/ο + 1 των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε κάθε όμως περίπτωση για τη λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Π.Κ.Ε.

ΆΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Π.Κ.

Το Πολιτιστικό Κέντρο διαλύεται:

Α) Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από 20.

Β) Όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση απαιτείται η ίδια πλειοψηφία και απαρτία που απαιτείται για τροποποίηση καταστατικού.

Σε περίπτωση διάλυσης του Πολιτιστικού Κέντρου η περιουσία του αυτοδίκαια μεταβιβάζεται στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ε.Υ Δ.Α.Π. (Ο.Μ.E- Ε.ΥΔ.Α.Π.).