Ορειβατικό Τμήμα: Πρόγραμμα αναβάσεων 2019-2020

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Υ∆.Α.Π

Ο Ρ Ε Ι Β Α Τ Ι Κ Ο   T Μ Η Μ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2019   –  ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

 • 11-12-13/10/2019
  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ–ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ)
  ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ (ΝΟΤΙΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ)
  Από το ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ   (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)  ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  Ώρες πορείας: 8
  ∆ιαµονή σε αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 25-26-27-28/10/2019
  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ∆ΕΥΤΕΡΑ)
  ΑΓΡΑΦΑ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ (Ανθηρό – Σάϊκα) ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  Ώρες πορείας: 12 – 9
  ∆ιαµονή σε αντίσκηνα
 • 8-9-10 /11/2019
  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ–ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ)
  ΚΑΤΑΦΙ∆Ι    (ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ)
  Βουλγαρέλι – Θεοδώριανα ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  Ώρες πορείας: 12
  ∆ιαµονή σε αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 23/11/2019
  ΣΑΒΒΑΤΟ
  ∆ΑΣΟΣ ΣΚΙΡΙΤΙ∆ΑΣ – ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΤΑ
  Ώρες πορείας: 7 ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
 • 7-8/12/2019
  ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΧΩΜΗΡΙΑΝΗ   (ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΑ)
  Ώρες πορείας: 10
  ∆ιαµονή σε Αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 3 – 4 – 5 – 6/1/2020
  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ- ∆ΕΥΤΕΡΑ)
  ΠΙΝΟΒΟ (Από το Αετοχώρι)
  ΤΖΕΝΑ (Από το Νότια)
  Ώρες πορείας: 12 – 10
  ∆ιαµονή σε αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 18-19/1/2020
  ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
  ΚΑΛΙΦΩΝΙ
    ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  Ώρες πορείας: 5 – 9
  ∆ιαµονή σε Αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 31/1&1-2/2/2020
  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ)
  ΤΡΙΓΓΙΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΙΝ∆ΟΣ) ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  Ώρες πορείας: 11
  ∆ιαµονή σε αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 15/2/2020
  ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΕΛΙΚΩΝΑΣ
  Ώρες πορείας : 8
 • 28-29/2 & 1-2/3/2020
  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ-∆ΕΥΤΕΡΑ)
  ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΠΙΝ∆ΟΣ)
  ΚΑΠ ΓΚΡΑΣ       ∆ΙΑΣΧΙΣΗ
  Ώρες πορείας: 11 – 9
  ∆ιαµονή σε αντίσκηνα – ∆ωµάτια
 • 14/3/2020
  (ΣΑΒΒΑΤΟ)
  ΜΙΚΡΗ ΖΗΡΙΑ
  Ώρες πορείας : 8

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συµµετοχή οποιουδήποτε στις πιο πάνω δραστηριότητες σηµαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής τους σε αυτές.

 • Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συµµετέχει και αναλαµβάνει ατοµικά την ευθύνη της συµµετοχής του στη δραστηριότητα, αποδεχόµενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια του.
 • Έχει τις απαιτούµενες ικανότητες, γνώσεις την εµπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισµό που απαιτείται για την συµµετοχή του στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές µε τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις, για το διάστηµα που θα γίνει η δραστηριότητα.
 • Παραιτείται από κάθε απαίτηση του τόσο κατά του διοργανωτή όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συµµετέχει.
 • Ο αρχηγός της εκδροµής έχει το δικαίωµα να µαταιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά τη κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της οµάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτοµα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας .
 • Οι ώρες πορείας που αναγράφονται υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την οµοιογένεια της οµάδας.

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΩΣ TURS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ – ΤΗΛ.: 2104831810 – 2102144977