Ορειβατικό Τμήμα: Πρόγραμμα Αναβάσεων 2018-2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις πιο πάνω δραστηριότητες σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές.
  • Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στη δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια του.
  • Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες , γνώσεις την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις, για το διάστημα που θα γίνει η δραστηριότητα.
  • Παραιτείται από κάθε απαίτηση του τόσο κατά του διοργανωτή όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
  • Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά τη κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού –βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας .
  • Οι ώρες πορείας που αναγράφονται υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια της ομάδας.